Биыл 17 мaмырдaн 14 мaусым&#1171a дeйін м&#1201сылмaн &#1179aуымы &#1199шін пaрыз eтілгeн Oрaзa aйы &#1257тіп жaтыр. Aуыз бeкітіп, к&#1199ні бoйы &#1201й&#1179ымeн &#1257ткізу нeмeсe кeрісіншe aуыз бeкіткeнінe &#1179aрaмaстaн &#1257зін ауыр ж&#1201мыс&#1179а салу да діни ережеге жат. Ауыз бекіту не ауызашар кезінде тама&#1179ты баяу &#1179абылда&#1171ан д&#1201рыс, себебі бір т&#1241улікті&#1187 те&#1187 жартысынан к&#1257бін аш &#1179&#1201рса&#1179 ж&#1199руден кейін бірден ал&#1171а &#1179ой&#1171анны&#1187 т&#1199гін &#1179алдырмау денсаулы&#1179&#1179а кері &#1241серін беретіні не арты&#1179 салма&#1179 &#1179осатыны с&#1257зсіз. Ислам за&#1187ы бойынша емделіп ж&#1199рген адамдар ауыз бекітуден босатыл&#1171ан. Негізінен &#1179ант диабетімен ауыратын адамдарды екі типке б&#1257луге болады: Біріншісі жастар арасында кездеседі, ал екіншісінде 40-тан ас&#1179ан адамдар осы ауруды&#1187 т&#1199ріне шалды&#1179&#1179ан. &#1178аза&#1179станда 310 мы&#1187 &#1179ант диабетімен ауыратын адам тіркелген. Оны&#1187 95 пайызы екінші типтегілер. 

Эндокринолог д&#1241рігер Лаура Даниярова Тengrinews.kz тілшісіне берген с&#1201хбатында &#1179андай жа&#1171дайда &#1179ант диабетімен ауыратын адамдарды&#1187 Ораза &#1201стауына р&#1201&#1179сат етілгенін айтып берді. 

«&#1178ант диабетімен ауыратын адамдар Ораза &#1201стауды&#1187 алдында д&#1241рігерге &#1179аралуы тиіс, себебі оларды&#1187 а&#1171зада&#1171ы &#1179ант де&#1187гейін т&#1199сіріп отыратын &#1179&#1201рыл&#1171ы&#1171а &#1257згертулер енгізілуі м&#1199мкін ж&#1241не &#1179анда&#1171ы глюкозаны ба&#1179ылау міндетті. &#1240сіресе б&#1201л &#1179ант диабеті ас&#1179ынып кеткен (ж&#1199рек-&#1179ан тамырларыны&#1187 ауруы, ретинопатия, нефропaтия, нейропатия) адамдар&#1171а &#1179атысты. &#1178ант диабетімен ауыратын адам Ораза &#1201ста&#1171анда мынадай &#1179ауіп бар: гипогликемия (&#1179анда &#1179ант азаюы), гипергликемия (&#1179анда &#1179ант к&#1257беюі), диабеттік кетоацидоз, денені&#1187 &#1179&#1201р&#1171ап &#1179алуы, электролитті те&#1187герімсіздік ж&#1241не &#1179анны&#1187 &#1201юы. &#1178ант диабетіні&#1187 1-ші типімен ауыратын адамдар&#1171а, я&#1171ни инсулин инъекциясын жиі &#1179абылдайтындар&#1171а ораза &#1201стау &#1201сынылмайды», — дейді Лаура Бахытжан&#1179ызы. 

Маманны&#1187 айтуынша, Ораза &#1201ста&#1171ысы келген бас&#1179а нау&#1179астар Рамазан айына &#1199ш ай &#1179ал&#1171анда д&#1241рігерге &#1179аралуы тиіс.

«Д&#1241рігерге сізді тексеруден &#1257ткізіп, &#1179ауіп-&#1179атерлерді ба&#1171алап к&#1257реді. &#1178ан &#1179&#1201рамында&#1171ы &#1179ант де&#1187гейін т&#1199сіріп отыратын &#1179&#1201рыл&#1171ыны&#1187 дозасын &#1179алып&#1179а келтіріп береді. Есте са&#1179та&#1187ыз, аш &#1179арын&#1171а &#1179ан &#1179&#1201рамында &#1179антты&#1187 азаюы &#1257те &#1179ауіпті, адам &#1241лсіреп, басы айналып, терше&#1187 болып, дірілдеу (судорога) ж&#1241не м&#1199лдем есінен танып &#1179алуы да м&#1199мкін. Б&#1201л &#1179ант диабетіні&#1187 е&#1187 ас&#1179ын&#1171ан т&#1199рі — гипогликемия. Осы симптомдар бай&#1179ал&#1171ан с&#1241тте т&#1241тті сусын ішкен д&#1201рыс немесе тілді&#1187 астына &#1179ант не к&#1241мпит салу &#1179ажет. М&#1201ндай жа&#1171дайда ауызды ашу керек», — дейді ол. 

Лаура Даниярова ауыз бекітуді&#1187 физикалы&#1179 ж&#1241не рухани т&#1241жірибе ар&#1179ылы келетінін, дайынды&#1179ты талап ететінін айтады.

«Егер сізді&#1187 денсаулы&#1171ы&#1187ыз д&#1201рыс болмаса ж&#1241не &#1257зі&#1187ізді&#1187 бір ай бойы шыдай алмайтыны&#1187ды сезсе&#1187із, ауыз бекітпестен б&#1201рын міндетті т&#1199рде д&#1241рігері&#1187ізбен а&#1179ылдас&#1179аны&#1187ыз ж&#1257н. Ауыз бекіту — денсаулы&#1171ы&#1187ызды жа&#1179сартып, салауатты &#1257мір салтын &#1179алыптастыру&#1171а сеп болып, арты&#1179 тама&#1179 ішуден тыяды. Егер сіз рухани жетілместен ораза &#1201стайтын болса&#1187ыз — б&#1201л уа&#1179ытты текке ж&#1201мсаумен те&#1187. Оразаны ары&#1179тау &#1199шін &#1201стамайды. Сіз осы уа&#1179ытта &#1257мір салты&#1187ызды &#1257згертумен айналысып, д&#1201рыс тама&#1179танып, к&#1257бірек &#1179оз&#1171алып, &#1179арым-&#1179атынас&#1179а уа&#1179ыт тауып, ж&#1199йке ж&#1199йелері&#1187ізді ба&#1179ылауда &#1201стау&#1171а ж&#1201мсаса&#1187ыз болады», — дейді Лаура Даниярова. 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.